Diskusné fórum

Dátum 05.08.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Dohoda o nájme TTP trvalých trávnych porastov (lúky)

Miloš Gubčo, ul. Okružná 15, 93401 Levice, Slovensko

Urbárske lesné pozemkové
spoločenstvo Devičany
členovia výboru a dozornej rady
934 05 Devičany


Levice, dňa 5.8.2020 Zn: Gu/321/2020
Vec: Prenájom na trvalé trávne porasty TTP.
Predseda spoločenstva, výbor a dozorná rada,
Urbárskej lesnej pozemkovej spoločnosti Devičany (len ULPS), touto cestou požadujem ako člen spoločenstva vysvetlenie prenájmu trvalých trávnych porastov vo vlastníctve ULPS Devičany.
V roku 1997 za existencii Lesnej spoločnosti Devičany v zastúpení Ing. Pavlom Gunárom CSc. predsedom a Ing. Danielom Križanom podpredsedom, bola s toto spoločnosťou dňa 1.4.1997 podpísaná Dohoda o nájme a prenájme poľnohospodárskej pôdy, nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Horné Devičany LV 713, p.č. 1821/1 v celkovej výmere 8,5 ha za ročné nájomné 5 000.-Sk na dobu neurčitú pre nájomcu Ing. Pavla Gunára CSc. Táto dohoda však nebola odsúhlasená výročnou členskou schôdzou.
Súčasná ULPS Devičany túto Dohodu o nájme nemá zaregistrovanú v spoločnosti.
Po preverení skutočnosti o nájme TTP (trvalých trávnych porastov) v užívaní ULPS Devičany k dnešnému dňu nezodpovedá pravde. Poznamenávam spoločenstvo má k tomuto termínu v užívaní celkovú výmeru 4 033 349 m2, z toho je TTP (trvalých trávnych porastov) 563 907 m2. Z uvedených TTP (trvalých trávnych porastov) 56 ha 39 a 07 m2 je v skutočnosti v nájme 35,08 ha a to u nasledovných nájomcov: Ing. Gunár výmera 28,6 ha a Peter Koblen výmera 7,08 ha.
Na základe vyšie uvedeného, ako člen spoločenstva, žiadam zdôvodnenie akým spôsobom získali do nájmu TTP užívateia Gunár a Koblen. Požadujem zdôvodniť aký má prospech s toho užívania spoločenstvo ULPS Devičany a kto a kedy schválil dohody o nájme k užívaniu a v ktorej výročnej členskej schôdzi tieto dohody boli odsúhlasené.
Stanovisko požadujem písomne postúpiť do 30 dní od obdržania tohoto listu.

S pozdravom
Miloš G u b č o

Späť na diskusiu