O nás

Združenie Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany, je organizáciou dobrovolne zlúčených vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú evidované v bývalej Lesnej spoločnosti. Spoločenstvo uskutočňuje reálny výkon vlastníckych práv za svojich členov, podľa ich vlastníckych podielov. Celková výmera lesných porastov a pasienkov, na ktorých urbárske spoločenstvo hospodári je cca 400 hektárov.  Našou hlavnou prioritou je ťažba a spracovanie palivového dreva pre potreby svojich členov, pri dodržiavaní všetkých ekologicko-pestovateľských zásad.

Z histórie spoločnosti

7.11.1991 podal Prípravný výbor (Čalovka Ján, Kalina Daniel, Gunár Pavel) žiadosť na vrátenie lesov Lesnému závodu Levice.

13.10.1993 sa konala zakladajúca schôdza Urbárskej spoločnosti Dolné Devičany, Urbárskej spoločnosti Horné Devičany, Lesnej spoločnosti Dolné Devičany, a Lesnej spoločnosti Horné Devičany. Na tejto istej schôdzi došlo tiež k zlúčeniu takto pripravovaných štyroch spoločností do jednej, s názvom Lesná spoločnosť Devičany. Bol zvolený 6 členný výbor spoločnosti - Ján Híc, Ing. Daniel Križan, Ján Čalovka, Ing. Pavel Gunár , CSc, Martin Chrastina a Viera Matiašovicová. Taktiež Dozorná rada v zložení Ján Koblen, Ján Chrobák a Mária Hrnčiarová.

15.12.1993 vydal Lesný závod Levice zemiansky majetok  dvoch spoločností, a v novembri 1996 aj majetok urbárskych spoločností

Prvé stanovy Lesnej spoločnosti

9.1.1997 -  Registrácia spoločenstva Lesná spoločnosť Devičany – pozemkové spoločenstvo v Devičanoch – pozemkové spoločenstvo bez právnej    subjektivity. Č r. 96/03043

30.4.2002 - Zmena názvu Lesná spoločnosť Devičany – pozemkové spoločenstvo v Devičanoch na názov Lesná spoločnosť Devičany – spoločnosť bez právnej subjektivity

11.3.2005 - Žiadosť členov Lesnej pozemkovej spoločnosti Devičany o registráciu spoločenstva s právnou subjektivitou, Zmluva o založení spoločnosti s právnou subjektivitou

16.5.2005 - Zápis spoločenstva Urbárske lesné pozemkové spoločenstvo Devičany – s právnou subjektivitou do registra pozemkových spoločenstiev. R. č. 2005/00297

28.5.2012 - Mimoriadne VZ spoločnosti, úprava stanov, zmluvy o založení, voľba nového výboru a DR. R.č. 2012/00083