STRÁNKA PRE VAŠE PRÍSPEVKY

Diskusné fórum

Dátum 05.08.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Dohoda o nájme TTP trvalých trávnych porastov (lúky)

Odpovedať

Miloš Gubčo, ul. Okružná 15, 93401 Levice, Slovensko

Urbárske lesné pozemkové
spoločenstvo Devičany
členovia výboru a dozornej rady
934 05 Devičany


Levice, dňa 5.8.2020 Zn: Gu/321/2020
Vec: Prenájom na trvalé trávne porasty TTP.
Predseda spoločenstva, výbor a dozorná rada,
Urbárskej lesnej pozemkovej spoločnosti Devičany (len ULPS), touto cestou požadujem ako člen spoločenstva vysvetlenie prenájmu trvalých trávnych porastov vo vlastníctve ULPS Devičany.
V roku 1997 za existencii Lesnej spoločnosti Devičany v zastúpení Ing. Pavlom Gunárom CSc. predsedom a Ing. Danielom Križanom podpredsedom, bola s toto spoločnosťou dňa 1.4.1997 podpísaná Dohoda o nájme a prenájme poľnohospodárskej pôdy, nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Horné Devičany LV 713, p.č. 1821/1 v celkovej výmere 8,5 ha za ročné nájomné 5 000.-Sk na dobu neurčitú pre nájomcu Ing. Pavla Gunára CSc. Táto dohoda však nebola odsúhlasená výročnou členskou schôdzou.
Súčasná ULPS Devičany túto Dohodu o nájme nemá zaregistrovanú v spoločnosti.
Po preverení skutočnosti o nájme TTP (trvalých trávnych porastov) v užívaní ULPS Devičany k dnešnému dňu nezodpovedá pravde. Poznamenávam spoločenstvo má k tomuto termínu v užívaní celkovú výmeru 4 033 349 m2, z toho je TTP (trvalých trávnych porastov) 563 907 m2. Z uvedených TTP (trvalých trávnych porastov) 56 ha 39 a 07 m2 je v skutočnosti v nájme 35,08 ha a to u nasledovných nájomcov: Ing. Gunár výmera 28,6 ha a Peter Koblen výmera 7,08 ha.
Na základe vyšie uvedeného, ako člen spoločenstva, žiadam zdôvodnenie akým spôsobom získali do nájmu TTP užívateia Gunár a Koblen. Požadujem zdôvodniť aký má prospech s toho užívania spoločenstvo ULPS Devičany a kto a kedy schválil dohody o nájme k užívaniu a v ktorej výročnej členskej schôdzi tieto dohody boli odsúhlasené.
Stanovisko požadujem písomne postúpiť do 30 dní od obdržania tohoto listu.

S pozdravom
Miloš G u b č o

Dátum 25.07.2020

Vložil Miloš GubčoD

Titulok Zverejnenie výročnej členskej schôdze

Odpovedať

Dňa 12.6.2020 bola konaná výročná členská schôdza ÚLPS Devičany, k dnešnému dátumu nie sú na webovej stránke urbáru Devičany žiadne dostupné informácie o zápisnici členskej schôdzi.Konanie členskej schôdzi je podmienená účasťou členov spoločnosti. S prihliadnutím na účasť za posledné roky je prezentácia účastníkov neoprávniteľná. Zastupovanie členov spoločnosti je neprávoplatné, nie je overené štatutárnym orgánom, taktiež splnomocnenia o zastupovaní nie sú priložené k zápisniciam k výročným členským schôdzam. Samozrejme v stanovách ÚLPS Devičany je schválené čo neprekáža podvodu, žiadam o zmenu v stanov ách o zastupovaní s tým, že splnomocnenie musí byť potvrdené štatutárnym orgánom spoločnosti SR.

Dátum 30.07.2020

Vložil Aladin

Titulok Re:Zverejnenie výročnej členskej schôdze

Odpovedať

schôdza bola 12.7.2020 nie 12.6.2020

Dátum 05.08.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Re:Re:Zverejnenie výročnej členskej schôdze

Odpovedať

Človek je len tvor a môže sa pomýliť, ako ja v dátume. Aký Aladin odpovedá za ULPS Devičany, spoločenstvo ULPS už nemá iného škriatka a nevie odpovedať. Levice dňa 5.8.2020

Dátum 08.08.2020

Vložil Aladin

Titulok Re:Re:Re:Zverejnenie výročnej členskej schôdze

Odpovedať

Neodpovedám za ULPS ,toto je diskusne forum môže sem pisať ktokoľvek

Dátum 08.08.2020

Vložil Aladin

Titulok Re:Re:Re:Re:Zverejnenie výročnej členskej schôdze

Odpovedať

PS ,a nie som škriatok ,neuražaj ma

Dátum 25.07.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Daň za nehnuteľnosti

Odpovedať

Vážený predseda a výbor ÚLSP Devičany,
pri výročnej členskej schôdzi ÚLPS Devičany konanej dňa 12.6.2020, okrem iného bolo predsedom spoločenstva na členskej schôdze prednesené, " Dane za nehnuteľnosť si každý člen spoločenstva za ďalšie roky budeme platiť osobne, aby ste neboli prekvapení".
Pán predseda spoločnosti ÚLPS Devičany, akým právom a zdôvodnením obhájite spolu s výborom túto platbu daní. Dodnes na čele s Tebou a výborom spoločenstva, okrádate spoločnosť na pokračujete v okrádaní spoločníkov a preto sa pýtam, prečo si každý spoločník spoločenstva má platiť daň z prenájmu ? Pýtam sa, kto má platiť dane za danieliu oboru, za trvalé trávne porasty, za odpredaj dreva vykonávaný firmami s ktorými nie sú uzatvorené zmluvy na výrub.
Predseda spoločenstva, vyjadrovať sa o nadchádzajúcich opatreniach o platbe daní za spoločenstvo Ti zatiaľ neprislúcha si predsedom a o vzniklej situácii máš záležitosť možnosť prerokovať na výbore ÚLPS Devičany a nie upozorňovať členov spoločenstva o platbe nehnuteľností. Takáto nehoráznosť nie je ospravedlniteľná obyčajným predsedom a výborom spoločenstva.

Dátum 04.03.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Nájomné za urbárske pasienky a výnosy

Odpovedať

Zverejnená zmluva o prenájme pôdy Gunár a Križan je zdrap papiera nie je podpísaná, keby bola právne platná musí byť odsúhlasená VZ. Požadujem uverejniť verejnú Zápisnicu členskej schôdzi ktorou bol schválený prenájom. Upozorňujem, že zápisnicu vytvorenú dodatočne bude možné skontrolovať na vyššom úrade.

Ďalej mám otázku pre lesného hospodára, boli doteraz vykonávané holoruby v lese, v jarkoch, na lúkach, odsúhlasené nadriadenou organizáciou a lesnou správou. Ako boli tieto holoruby zalesňované, Prečo len samočinne, stačí sa prejsť po hore vo vlastníctve urbáru a výsledok je vidieť.

Ďalej, ako sa dodržiavajú ekologické predpisy výrubu, keď máš povolený výrub môžeš si robiť čo chceš s akýmkoľvek náradím, motorickým prostriedkom a s tým súvisiacim materiálom. Kontroluje to niekto a kto je za to zodpovedný.

Správca webovej stránky prosím aby všetky moje pripomienky boli prejednané výborom urbáru a zároveň aj zakomponované do plánovanej výročnej schôdzi.
Ďakujem
Miloš Gubčo

Dátum 03.03.2020

Vložil Ján Zachar

Titulok odpoveď

Odpovedať

Ako správca webovej stránky nemám oprávnenie riešiť požiadavky ohladne programu RZ ,všetky tvoje požadované body k programu Riadneho zhromaždenia predložím výboru a predsedovy spoločenstva ,s pozdravom Ján Zachar

Dátum 03.03.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Zmluvy na výrub v urbáre zmluva za Danieliu oboru

Odpovedať

Požadujem ďalej zaradiť do VZ dva body:
Zverejnenie zmlúv so spoločnosťami, ktoré vykonávajú výrub a predaj dreva. Požadujem ďalej zverejniť zmluvu o Danielej obore a jej prospech pre spoločnosť. Pýtam sa či je Danielia obora právne zaregistrovaná a či spoločenstvo nebude znášať dôsledky za prevádzkovanie obory.