STRÁNKA PRE VAŠE PRÍSPEVKY

Diskusné fórum

Dátum 05.04.2024

Vložil Rubinpaw

Titulok Test, just a test

Odpovedať


<a href=blitzwows.ru>blitzwows.ru</a>

Dátum 04.03.2024

Vložil EugeneLet

Titulok Excuse for that I interfere … I understand this question. Let's discuss.

Odpovedať

Excuse for that I interfere … I understand this question. It is possible to discuss.

concern
mmfporn.com/tags/villa-anderson/
@456FgDDY8

Dátum 03.03.2024

Vložil Stevencub

Titulok very interesting, but nothing sensible

Odpovedať

thank you very much

Dátum 22.02.2024

Vložil razumyou

Titulok Actum ut supra )

Odpovedať

Aequo pulsat pede — Смерть безучастно поражает любого.

Dátum 22.02.2024

Vložil LarryDib

Titulok Hello, Sporthappy

Odpovedať

Hello from Sporthappy.

Dátum 05.02.2024

Vložil Myshaelwag

Titulok Hello.

Odpovedať

Hello.

Dátum 05.08.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Dohoda o nájme TTP trvalých trávnych porastov (lúky)

Odpovedať

Miloš Gubčo, ul. Okružná 15, 93401 Levice, Slovensko

Urbárske lesné pozemkové
spoločenstvo Devičany
členovia výboru a dozornej rady
934 05 Devičany


Levice, dňa 5.8.2020 Zn: Gu/321/2020
Vec: Prenájom na trvalé trávne porasty TTP.
Predseda spoločenstva, výbor a dozorná rada,
Urbárskej lesnej pozemkovej spoločnosti Devičany (len ULPS), touto cestou požadujem ako člen spoločenstva vysvetlenie prenájmu trvalých trávnych porastov vo vlastníctve ULPS Devičany.
V roku 1997 za existencii Lesnej spoločnosti Devičany v zastúpení Ing. Pavlom Gunárom CSc. predsedom a Ing. Danielom Križanom podpredsedom, bola s toto spoločnosťou dňa 1.4.1997 podpísaná Dohoda o nájme a prenájme poľnohospodárskej pôdy, nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Horné Devičany LV 713, p.č. 1821/1 v celkovej výmere 8,5 ha za ročné nájomné 5 000.-Sk na dobu neurčitú pre nájomcu Ing. Pavla Gunára CSc. Táto dohoda však nebola odsúhlasená výročnou členskou schôdzou.
Súčasná ULPS Devičany túto Dohodu o nájme nemá zaregistrovanú v spoločnosti.
Po preverení skutočnosti o nájme TTP (trvalých trávnych porastov) v užívaní ULPS Devičany k dnešnému dňu nezodpovedá pravde. Poznamenávam spoločenstvo má k tomuto termínu v užívaní celkovú výmeru 4 033 349 m2, z toho je TTP (trvalých trávnych porastov) 563 907 m2. Z uvedených TTP (trvalých trávnych porastov) 56 ha 39 a 07 m2 je v skutočnosti v nájme 35,08 ha a to u nasledovných nájomcov: Ing. Gunár výmera 28,6 ha a Peter Koblen výmera 7,08 ha.
Na základe vyšie uvedeného, ako člen spoločenstva, žiadam zdôvodnenie akým spôsobom získali do nájmu TTP užívateia Gunár a Koblen. Požadujem zdôvodniť aký má prospech s toho užívania spoločenstvo ULPS Devičany a kto a kedy schválil dohody o nájme k užívaniu a v ktorej výročnej členskej schôdzi tieto dohody boli odsúhlasené.
Stanovisko požadujem písomne postúpiť do 30 dní od obdržania tohoto listu.

S pozdravom
Miloš G u b č o

Dátum 25.07.2020

Vložil Miloš GubčoD

Titulok Zverejnenie výročnej členskej schôdze

Odpovedať

Dňa 12.6.2020 bola konaná výročná členská schôdza ÚLPS Devičany, k dnešnému dátumu nie sú na webovej stránke urbáru Devičany žiadne dostupné informácie o zápisnici členskej schôdzi.Konanie členskej schôdzi je podmienená účasťou členov spoločnosti. S prihliadnutím na účasť za posledné roky je prezentácia účastníkov neoprávniteľná. Zastupovanie členov spoločnosti je neprávoplatné, nie je overené štatutárnym orgánom, taktiež splnomocnenia o zastupovaní nie sú priložené k zápisniciam k výročným členským schôdzam. Samozrejme v stanovách ÚLPS Devičany je schválené čo neprekáža podvodu, žiadam o zmenu v stanov ách o zastupovaní s tým, že splnomocnenie musí byť potvrdené štatutárnym orgánom spoločnosti SR.

Dátum 30.07.2020

Vložil Aladin

Titulok Re:Zverejnenie výročnej členskej schôdze

Odpovedať

schôdza bola 12.7.2020 nie 12.6.2020

Dátum 05.08.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Re:Re:Zverejnenie výročnej členskej schôdze

Odpovedať

Človek je len tvor a môže sa pomýliť, ako ja v dátume. Aký Aladin odpovedá za ULPS Devičany, spoločenstvo ULPS už nemá iného škriatka a nevie odpovedať. Levice dňa 5.8.2020