Vážení členovia,

 

Znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. zaväzuje spoločenstvá viesť zoznamy členov a taktiež zaväzuje členov oznámiť vznik členstva a to konkrétne do 2 mesiacov od vzniku členstva v spoločenstve. Nanešťastie je veľa členov, ktorí si túto povinnosť nesplnili. Touto cestou žiadame všetkých nových členov a podielnikov, aby predkladali výboru zmeny adries a listiny o zmene majetkového podielu. Uvedené zmeny žiada za účelom správneho vedenia evidencie členov. Uvedené zmeny môžu zasielať

- e-mailom:    urbardevicany@gmail.com

- poštou na adresu spoločenstva

- predkladať pri prezentácii na VZ.

Ďakujeme , výbor ULPS