Vážení členovia,

 

Znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. zaväzuje spoločenstvá viesť zoznamy členov a taktiež zaväzuje členov oznámiť vznik členstva a to konkrétne do 2 mesiacov od vzniku členstva v spoločenstve. Nanešťastie je veľa členov, ktorí si túto povinnosť nesplnili. Touto cestou žiadame všetkých nových členov a podielnikov, aby predkladali výboru zmeny adries a listiny o zmene majetkového podielu. Uvedené zmeny žiada za účelom správneho vedenia evidencie členov. Uvedené zmeny môžu zasielať

- e-mailom:    urbardevicany@gmail.com

- poštou na adresu spoločenstva

- predkladať pri prezentácii na VZ.

Ďakujeme , výbor ULPS

                  Urbárske lesné pozemkové spoločenstvo Devičany, sídlo Devičany č.75

                                            

                                 P o z v á n k a

Pozývame Vás na riadne zhromaždenie Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany, ktoré sa bude konať dňa 8.4.2018, t.j. v nedeľu o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Devičanoch.

Prezentácia členov začína o 13.30 hod.

Program:      1)   Otvorenie, prehlásenie o účasti, schválenie programu

                   2)   Voľba mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov

                   3)   Správa výboru o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie

                   4)   Správa DR o kontrolnej činnosti

                   5)   Správa o hospodárení a účtovnej závierke

                   6)   Plán činnosti, hospodárenia a rozpočet na r. 2018

                   7)    Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia

                   8)    Odsúhlasenie zmien v dokumentoch

                   9)     Všeobecná diskusia

                  11)    Návrh uznesenia a jeho schválenie

                  12)     Záver

Upozornenie:

-   Členovia spoločenstva môžu nahliadnuť do dokumentov, ktoré budú predmetom rokovania  valného zhromaždenia od  1.4.2018 do 7.4.2018 po dohovore u predsedu ULPS.

-    Registrácia členov spoločenstva na zasadnutie valného zhromaždenia začína od 13.30 hod.

-    Člen spoločenstva sa na VZ môže dať zastupovať splnomocneným zástupcom, ktorý je povinný pri registrácii predložiť písomné splnomocnenie ( v znení podľa prílohy tejto pozvánky) s podpisom zastupovaného člena spoločenstva aj splnomocnenca. Splnomocnenec je povinný odovzdať toto písomné splnomocnenie pri registrácii. Tlačivo splnomocnenia je možné stiahnuť z webovej stránky spoločenstva/WWW.urbar-devicany.sk/, alebo vyzdvihnúť na OÚ.

-     Nevyplatené podiely za predchádzajúce 3 roky si členovia môžu vyzdvihnúť pri prezentácii od 13.30 do 14.30 hod. Schválené podiely za rok 2017 budú vyplatené po ukončení zhromaždenia.

Po Valnom zhromaždení bude podávané občerstvenie.

Vzhľadom na dôležitosť prerokovávaných materiálov a volieb, účasť členov je žiadúca!

V Devičanoch 27.2.2018                                          Predseda spoločenstva  Ján Uhliar