Zoznamy podielnikov

22.06.2017 17:50

Je spracovaný nový zoznam podielnikov v elektronickej forme. Listinná forma je k nahliadnutiu u predsedu ULPS Jána Uhliara. Každý podielnik môže do zoznamov nahliadnuť a skontrolovať si svoje podiely a hlasy. Výbor prijal zásadu, že počet hlasov člena sa bude zásadne odvíjať len od podielov na spoločnom majetku zapísaných v Listoch vlastníctva. Ostatné podiely zdedené a uvedené napr. v dedičskom konaní, ale nezapísané na LV budú tzv. spočívajúce hlasy. Tieto budú môcť byť zaktivované až po zápise do LV na katastrálnom úrade. Disponovanie hlasmi rodinného príslušníka na VZ bude môcť byť len na základe splnomocnenia. Kumulovanie prídelu dreva na rodinných príslušníkov odsúhlasuje a preveruje hospodár p. Grída.

Späť