STRÁNKA PRE VAŠE PRÍSPEVKY

Diskusné fórum

Dátum 04.03.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Nájomné za urbárske pasienky a výnosy

Odpovedať

Zverejnená zmluva o prenájme pôdy Gunár a Križan je zdrap papiera nie je podpísaná, keby bola právne platná musí byť odsúhlasená VZ. Požadujem uverejniť verejnú Zápisnicu členskej schôdzi ktorou bol schválený prenájom. Upozorňujem, že zápisnicu vytvorenú dodatočne bude možné skontrolovať na vyššom úrade.

Ďalej mám otázku pre lesného hospodára, boli doteraz vykonávané holoruby v lese, v jarkoch, na lúkach, odsúhlasené nadriadenou organizáciou a lesnou správou. Ako boli tieto holoruby zalesňované, Prečo len samočinne, stačí sa prejsť po hore vo vlastníctve urbáru a výsledok je vidieť.

Ďalej, ako sa dodržiavajú ekologické predpisy výrubu, keď máš povolený výrub môžeš si robiť čo chceš s akýmkoľvek náradím, motorickým prostriedkom a s tým súvisiacim materiálom. Kontroluje to niekto a kto je za to zodpovedný.

Správca webovej stránky prosím aby všetky moje pripomienky boli prejednané výborom urbáru a zároveň aj zakomponované do plánovanej výročnej schôdzi.
Ďakujem
Miloš Gubčo

Dátum 03.03.2020

Vložil Ján Zachar

Titulok odpoveď

Odpovedať

Ako správca webovej stránky nemám oprávnenie riešiť požiadavky ohladne programu RZ ,všetky tvoje požadované body k programu Riadneho zhromaždenia predložím výboru a predsedovy spoločenstva ,s pozdravom Ján Zachar

Dátum 03.03.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Zmluvy na výrub v urbáre zmluva za Danieliu oboru

Odpovedať

Požadujem ďalej zaradiť do VZ dva body:
Zverejnenie zmlúv so spoločnosťami, ktoré vykonávajú výrub a predaj dreva. Požadujem ďalej zverejniť zmluvu o Danielej obore a jej prospech pre spoločnosť. Pýtam sa či je Danielia obora právne zaregistrovaná a či spoločenstvo nebude znášať dôsledky za prevádzkovanie obory.

Dátum 03.03.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Nájomné za urbárske pasienky a výnosy

Odpovedať

Vážený predseda a spoločenstvo urbáru Devičany, do plánovanej schôdze požadujem zaradiť bod pasienky a lúky urbáru Devičany.
1. Kto je ich majiteľom
2. Ako boli tieto pasienky a lúky prevedené na niekoho, keď to nebolo odsúhlasené VZ.
3. Koľko ročne platí za prenájom majiteľ týchto parciel
4. Aké sú zisky od majiteľov týchto parciel má spoločenstvo s toho prínos
5. Sú zahrnuté tieto hodnoty do výplaty urbarnikov spoločenstva.
6. Problematika pasienkov je zanedbávaná počas fungovania urbáru a žiadam prehodnotiť koľko mohla spoločnosť získať EUR ya užívanie týchto pozemkov a aká je spätná vymožiteľnosť za neoprávnené užívanie týchto parciel a koľko rokov dozadu.
Na VZ budem a požadujem kompetentné stanovisko.