POZVÁNKA NA RIADNE ZHROMAŽDENIE ULPS

05.03.2019 21:17

                                                      

                                            

                                          P o z v á n k a

Pozývame Vás na riadne zhromaždenie Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany, ktoré sa bude konať dňa 14.4.2019 , t.j. v nedeľu o 15.30 hod. v Kultúrnom dome v Devičanoch.

Prezentácia členov začína o 13.30 hod.

Program:      1)   Otvorenie, prehlásenie o účasti, schválenie programu

                   2)   Voľba mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov

                   3)   Správa výboru o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie

                   4)   Správa DR o kontrolnej činnosti

                   5)   Správa o hospodárení a účtovnej závierke

                   6)   Plán činnosti, hospodárenia a rozpočet na r. 2019

                   7)    Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia

                   8)    Odsúhlasenie zmien  Zmluvy o pozemkovom spoločenstve

                   9)     Všeobecná diskusia

                  11)    Návrh uznesenia a jeho schválenie

                  12)     Záver

Upozornenie:

-   Členovia spoločenstva môžu nahliadnuť do dokumentov, ktoré budú predmetom rokovania  valného zhromaždenia od  8.4.2019 do 13.4.2019 po dohovore u predsedu ULPS.

-    Registrácia členov spoločenstva na zasadnutie valného zhromaždenia začína od 13.30 hod.

-    Člen spoločenstva sa na VZ môže dať zastupovať splnomocneným zástupcom, ktorý je povinný pri registrácii predložiť písomné splnomocnenie ( v znení podľa prílohy tejto pozvánky) s podpisom zastupovaného člena spoločenstva aj splnomocnenca. Splnomocnenec je povinný odovzdať toto písomné splnomocnenie pri registrácii. Tlačivo splnomocnenia je možné stiahnuť z webovej stránky spoločenstva/WWW.urbar-devicany.sk/, alebo vyzdvihnúť na OÚ.

-     Nevyplatené podiely za predchádzajúce 3 roky si členovia môžu vyzdvihnúť pri prezentácii od 13.30 do 15.00 hod. Schválené podiely za rok 2018 budú vyplatené po ukončení zhromaždenia.

Po Valnom zhromaždení bude podávané občerstvenie.

Vzhľadom na dôležitosť prerokovávaných materiálov je účasť členov  žiadúca!

V Devičanoch 4.3.2019                                             Predseda spoločenstva  Ján Uhliar

Späť